ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

STARLIFE s.r.o., azonosítószáma: 25207377,
székhelye: Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Cseh Köztársaság

1. ELŐSZÓ

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az STARLIFE s.r.o. (adószám: 25207377, székhelye: Masarykova 1577, 252 19 Rudná, cégbírósági bejegyzés a prágai Városi Bíróságnál: C szakasz, 377675 dok.) („a továbbiakban: „Eladó”) által üzemeltetett www.starlife.eu webáruházban történő vásárlásra vonatkoznak. A jelen ÁSZF az Eladó és üzleti partnerei (a továbbiakban „Vevő“) közötti kapcsolatot szabályozza az áruk értékesítésének vonatkozásában. A szerződés tekintetében a Cseh Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók. A megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et, és azt kifejezetten megértette és elfogadta. A Vevő a megrendelés előtt kellő tájékoztatást kapott a jelen ÁSZF-re vonatkozóan, és lehetősége volt megismerni azt.

2. DEFINÍCIÓK

2.1. A Vevő lehet végfelhasználó vagy vállalkozó.

2.2. A Végfelhasználó olyan természetes személy, aki üzleti tevékenysége körén vagy hivatása önálló gyakorlásának keretein kívül köt szerződést, vagy lép más módon kapcsolatba a vállalkozóval. Az üzleti kapcsolat megkezdésekor a Végfelhasználónak kizárólag a megrendelés zökkenőmentes teljesítéséhez szükséges kapcsolattartási adatait, illetve a vásárlás dokumentációján szerepeltetni kívánt információkat kell átadnia az Eladónak. Az Eladó és a (végfelhasználó) Vevő közötti, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogi kérdésekben a csehországi, módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései, a csehországi, fogyasztóvédelemről szóló módosított 634/1992. sz. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

2.3. A Vállalkozó olyan személy, aki önálló jövedelemszerző tevékenységet folytat saját hasznára és felelősségére valamely szakmában vagy hasonló módon, állandó jelleggel, profitszerzés céljából. A fogyasztóvédelem tekintetében minden olyan személy, aki saját üzleti, termelési vagy hasonló tevékenységével kapcsolatosan vagy szakmája gyakorlásának keretében szerződéseket köt, illetve más vállalkozó nevében vagy javára eljár, vállalkozónak tekintendő. Az Eladó és a (vállalkozó) Vevő közötti, a jelen ÁSZF által kifejezetten nem szabályozott jogi kérdésekben a csehországi Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

3.1. A Vevő személyes adatainak kezelésére az EU 679/2016 (GDPR) rendelete és a csehországi, a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 sz. törvény (a továbbiakban: „A személyes adatok védelméről szóló törvény”), valamint a Cseh Köztársaságban hatályos egyéb jogszabályok vonatkoznak.

3.2. A számviteli, szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó, panaszkezelési és fogyasztóvédelmi célból feldolgozott vevői adatok a törvényi kötelezettségeknek megfelelően kerülnek feldolgozásra, és nem igénylik a vevő hozzájárulását.

3.3. A Vevő (a megfelelő opció bejelölésével) szabadon dönthet arról, hogy szabad, konkrét, megalapozott és egyértelmű hozzájárulást ad a személyes adatainak a vonatkozó opcióban leírt, meghatározott célú feldolgozásához. A Vevő az EU 679/2016 (GDPR) rendelete és a csehországi 101/2000 számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében jogosult arra, hogy bármikor visszavonhassa a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást, kérje a tárolt személyes adatok módosítását; kérésére az Adatkezelőnek tájékoztatást kell nyújtania a személyes adatok feldolgozására, annak céljára, a feldolgozott személyes adatokra, beleértve azok forrásait is, az automatizált feldolgozás jellegére, valamint a személyes adatok kezelőire (azok, akiknek a személyes adatok átadásra kerültek) vonatkozóan; magyarázatot kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan, ha tudomást szerez arról, vagy úgy véli, hogy az adatfeldolgozás nem megfelelő módon történik; jogosult kötelezni az Adatkezelőt az adott helyzet kijavítására, például a személyes adatok letiltásával, kijavításával, kiegészítésével vagy megsemmisítésével; valamint, ha a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségek betartására vonatkozóan kétségek merülnek fel, felveheti a kapcsolatot az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével, vagy közvetlenül a Személyes Adatok Védelmi Hivatalával.

3.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat manuális és automatikus eszközökkel dolgozza fel, automatizált döntéshozatali vagy profilalkotási műveletekre azonban nem kerül sor a felhasználásukkal. A személyes adatok megadása önkéntesen alapon történik. Az Eladó honlapja tartalmazza a webáruház üzemeltetőjének érvényes azonosító adatait, valamint a Vevőkkel való kapcsolatfelvétel naprakész kapcsolati adatait.

3.5. Az Eladó, mint adatkezelő tájékoztatja az érintettet, és kifejezetten felhívja figyelmét a 679/2016 EU rendeletből (GDPR) és a csehországi, 101/2000 számú törvényből, és különös tekintettel a jelen ÁSZF 3.3 cikkéből eredő jogaira. Minden kérelmet, beleértve a törlésre, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmeket és a panaszokat is, Mgr. Jiří Lopata adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni a pravni@starlife.eu e-mail címre vagy postai úton a következő címre:
STARLIFE s.r.o.
Masarykova 1577
252 19 Rudná
Czech Republic

4. MEGÁLLAPODÁS

4.1. Az Eladó és a Vevő közötti Megállapodás előzménye a Vevő által az Eladónak megküldött megrendelés, amelyet az Eladó elfogadott (a továbbiakban: „Megállapodás”). A Vevő az Eladótól a webáruház rendelési rendszerén keresztül, e-mailben vagy telefonon rendelhet árut. A Megállapodás az ajánlat elfogadásával történő megkötésekor az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő számára azt az e-mail címet, amelyet a Vevő adott meg a megrendelésben, vagy amelyről a megrendelést leadta, és csatolja a naprakész ÁSZF-et.

4.2. Az így létrejött Megállapodást (beleértve az egyeztetett árat is) kizárólag a Felek közös megállapodása alapján vagy jogilag megalapozott indokkal lehet módosítani vagy felmondani.

4.3. Az Eladó tájékoztatja a (végfelhasználó) Vevőt, hogy a távközlési hálózatok költségei a rendszer használata során nem térnek el a Vevő szolgáltatója által alkalmazott alapdíjtól.

4.4. A Megállapodás cseh nyelven készült.

4.5. Az Eladó kizárja a Megállapodás a csehországi Polgári Törvénykönyv 1751. § (2) bekezdése értelmében történő megkötését, ha a Vevő egyéb szerződéses feltételeket határoz meg az Eladónak a Megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatának elfogadásakor.

4.6. A csehországi Polgári Törvénykönyv 1740. § (3) bekezdésének értelmében az Eladó kizárja a Megállapodás módosítással vagy véleményeltéréssel történő megkötését.

4.7. Abban az esetben, ha az Eladó és a fogyasztó között az adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatásnyújtási szerződésből eredően közös megegyezéssel nem rendezhető fogyasztói vita támad, a fogyasztó peren kívüli egyezségre irányuló javaslatot tehet a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére kijelölt szervezethez, amely: Cseh kereskedelmi ellenőrzés Központi Felügyelőség – ADR osztály Štěpánská 44 110 00 Praha 1 E-mail: adr@coi.cz Weboldal: adr.coi.cz A fogyasztó igénybe veheti az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen.

5. ÁR ÉS KIFIZETÉS

5.1. Az Eladó webáruházában feltüntetett összes ár szerződéses, naprakész és érvényes árnak minősül, amennyiben az Eladó azt a webáruházában megajánlja. Az árak véglegesek, az ÁFA-t tartalmazzák. A megrendelőlap kitöltését követően a végleges számított ár a fuvardíjjal együtt van megadva az aktuális végösszegben. Az árura a Vevő általi megrendelés időpontjában vonatkozó ár alkalmazandó a Megállapodásban is. Az Eladó és a Vevő közötti adóügyi dokumentum szállítólevélként is szolgál. Alapelv, hogy a Vevő kizárólag a vételár teljes kifizetését követően veheti át az árut, ha a megállapodásban másképp nem szerepel.

5.2. Abban az esetben, ha a Vevő részéről a kifizetés megtörtént, és az Eladó ezt követően nem tudja leszállítani az árut, az Eladó a kifizetett összeget azonnali hatállyal, a megállapodott módon visszatéríti a Vevőnek. Az összeg visszatérítésének határideje a választott visszatérítési módozattól függ, de nem haladhatja meg teljesíthetetlenség megállapításától számított 14 napot.

5.3. Az áru a teljes kifizetés és átvétel teljesítéséig az Eladó tulajdonában marad.

5.4. Az Eladó az alábbi fizetési módozatokat fogadja el:

a) utánvéttel készpénzzel az áru átvételekor

b) előre fizetés banki átutalással

c) előre fizetés bankkártyával vagy hitelkártyával

d) előre fizetés PayPal fizetőkapun keresztül

6. SZÁLLÍTÁSI IDŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. Az áru az Eladó részéről a Vevő részére történő átadása történhet az áru közvetlenül a Vevőnek, vagy az első szállítmányozónak történő átadásával. Ez a Vevőre, aki a Végfelhasználó is vonatkozik, amennyiben a Vevő anélkül jelöli ki a szállítmányozót, hogy azt az Eladó felajánlotta volna. Ellenkező esetben az áru akkor minősül átadottnak, amikor a futár átadja a (végfelhasználó) Vevőnek.

6.2. Amennyiben az Eladó a megállapodottnál nagyobb mennyiségű árut szállít a Vevőnek, akkor a többletmennyiségre vonatkozóan a Megállapodást kell kötni, kivéve, ha a Vevő azt indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja.

6.3. Egy adott termék elérhetősége mindig az APOTHECIUM.eu termékadatai között van feltüntetve. A szállítási idő a termék elérhetőségétől, a fizetési és szállítási feltételektől függ, maximum 5 munkanap. A szállítmányozással együtt a Vevő egy adóbizonylatot/számlát kap. Az Eladó az áruk kiszállításának hatékonysága érdekében fenntartja magának a jogot, hogy az árut többszöri kiszállítással küldje el a Vevőnek, a postaköltséget az Eladó viseli. Azon áruk szállítási határideje, amelyekért a Vevő az átvételkor, azaz utánvéttel fizet, a küldemény átvételének napján kezdődik. Abban az esetben, ha a Vevő az áru átvételkor történő fizetésétől eltérő fizetési módot választott, a szállítási időszak csak a vételár teljes kifizetése után kezdődik, vagyis amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az Eladó számláján.

6.4. Az Eladó az alábbi szállítási lehetőségeket biztosítja:a) személyes átvétel az Eladó székhelyén: Masarykova 1577, 252 19 Rudnáb) küldés a Cseh Postávalc) küldés GLS futárszolgálattal

7. GARANCIA

7.1. Minden megajánlott áru szabványos minőségű és a hatályos jogszabályok szerint teljes körű garancia vonatkozik rá.

8. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

8.1. A panaszkezelési eljárás határozza meg a hibás áruk kezelésének módját. Az áru hibásnak minősül, ha az nem az elfogadott mennyiségben, minőségben és kivitelben kerül leszállításra. Az is hibának számít, ha a csomag egyéb árut tartalmaz.

8.2. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogát megalapozza az olyan hiba is, amellyel az áru a kárkockázatnak a Vevőre történő átszállásának időpontjában nem rendelkezik, de később jelentkezik. A Vevő ezen jogát olyan későbbi hiba is megalapozhatja, amelyet az Eladó kötelezettségszegéssel okozott.

8.3. A kárveszélye viselése az áru átvételekor száll át az Eladóról a Vevőre. Ha a Vevő nem veszi át az árut, bár az Eladó ezt lehetővé tette számára, a kárveszély áthárítása akkor is megtörténik.

8.4. A Vevő a garanciális árut a következő címre küldheti el: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. A garanciális árut gondosan kell rögzíteni a szállítás során esetlegesen bekövetkező további károk elkerülése érdekében, a csomagon jól láthatóan el kell helyezni „PANASZ” feliratot, és tartalmaznia kell: a garanciális árut, a vásárlási bizonylat másolatát, a hiba részletes leírását és a Vevő elérhetőségeit. A fentiek nélkül az áruk eredete és hibája nem azonosítható. Az igényelt áruk visszatérítésére a jelen ÁSZF 9.7. pontja az irányadó.

9. A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

9.1. A Megállapodás felmondható abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő kifejezetten egyetértenek a felmondásban, vagy olyan esetben, amikor a felmondást törvény teszi lehetővé.

9.2. A szerződéses viszony távközlési eszközök útján történő megkötésének jellemzői értelmében a (végfelhasználó) Vevő jogosult a Megállapodástól bármilyen szankció vagy indoklási kötelezettség nélkül az áru átvételétől (vagy a legutolsó leszállított áru átvételétől) számított 14 napon belül elállni a csehországi Polgári Törvénykönyv 1829. § alapján.

9.3. Az elállási jog gyakorlásához a Vevőnek egyoldalú jogi aktus formájában tájékoztatnia kell az Eladót az elállásról a következő címre megküldött levélben: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. A nyomtatvány az elállási jog gyakorlásának bejelentésére szolgál.

9.4. Az elállási időszak betartása érdekében az elállási nyilatkozatot elegendő a vonatkozó időszak lejárta előtt elküldeni.

9.5. A (végfelhasználó) Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut, vagy átadni az Eladónak az alábbi címen: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. Az időtartam akkor tekinthető teljesültnek, ha a Vevő 14 nap lejárta előtt visszaküldi az árut az Eladónak. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

9.6. A (végfelhasználó) Vevő a csehországi Polgári Törvénykönyv 1833. § értelmében az áru értékének csökkenéséért az Eladóval szemben kizárólag annyiban felel, amennyiben azt ezen áruk jellegének, tulajdonságainak, valamint funkcióinak megismeréséhez szükséges rendeltetésszerű kezelésétől eltérő kezelés eredményezte.

9.7. Ha a (végfelhasználó) Vevő eláll a Megállapodástól, az Eladónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Megállapodástól való elállástól számított 14 napon belül minden összeget vissza kell térítenie, beleértve a Megállapodás keretében az Eladó részére leszállított áruk szállítási költségét is. Ez arra a számlára történik, amelyről az összeget az Eladónak átutalták, vagy azon bankszámlára, amelyet a Vevő kifejezetten ebből a célból ad meg az Eladónak. Az Eladó nem köteles visszaküldeni a kapott pénzösszeget a (végfelhasználó) Vevőnek az áru a Vevő általi átadása előtt.

9.8. A fentiek nem vonatkoznak a (vállalkozó) Vevőre, aki üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan köt Megállapodást az Eladóval.

9.9. Az Eladó jogosult elállni a Megállapodástól, ha a Vevő a Megállapodás megkötésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg a vételár teljes összegét.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Vevő lehetővé teszi az Eladó számára a Megállapodás értelmében fennálló kötelezettségeinek teljesítését, amelyhez minden szükséges együttműködést biztosítania kell.

10.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Megállapodásból eredő követelését harmadik félre átruházni.

10.3. A Vevőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az Eladót az azonosító adataiban bekövetkezett minden változásról, legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül.

10.4. A Felek vállalják, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtesznek a Megállapodásból és/vagy a jelen ÁSZF-ből eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében.

10.5. A jelen ÁSZF cseh nyelven készült.

10.6. A jelen ÁSZF 2023.09.01. lép hatályba, és elérhető az Eladó www.starlife.eu honlapján. A jelen ÁSZF az ezen a napon vagy azt követően leadott megrendelésekre vonatkozik. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF megváltoztatására. Az ÁSZF új verzióját az Eladó www.starlife.eu oldalán kell közzétenni. Közzétételének napján a korábbi ÁSZF hatályát veszti, de ez nem érinti az ÁSZF jelenlegi szövege alapján megkötött Megállapodásokat.